స్వాగత టాగ్లు ప్రమాణాలకి

ట్యాగ్: ప్రమాణాలకి

ప్రమాణాలకి

ప్రమాణాలకి : 1- వైద్యశాస్త్ర ప్రమాణం : c’est un contexte qui a été rédigé au lleme siècle avant J-C Je jure de considérer à légale...

ప్రమాణాలకి

నేను- పరిచయము : L.a médecine dans sa définition la plus simple est une science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్