ಕಾರೋನವೈರಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ Covid -19

0
5628

ಮೂಲತಃ ಸತ್ಕಾರದ ಮಲೇರಿಯಾ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಲೋರೊಕ್ವಿನ್ ಫಾರ್ 500 ಎಮ್ಜಿ ಡೋಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕಾರೋನವೈರಸ್ Covid -19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಚ್ಚಿರುವ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಂತರ 10 ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ಇದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ; ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭ