കൊറോണ ചൊവിദ്-19 ചികിത്സ

0
7295

ഒടുവിൽ നിരവധി ചൈനീസ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലതല്ലി മലേറിയ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്ലോറോക്വിൻ ൫൦൦മ്ഗ് ന് കൊറോണ ചൊവിദ്-19 ചികിത്സ വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ദിവസം ഡോസ് കൊടുത്തു നിർണ്ണയിച്ചു ശേഷം 10 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് l ആക്കുന്നു’ശ്വസന അണുബാധ ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്