కరోనా చికిత్స Covid -19

0
7310

అనేక చైనీస్ సైంటిఫిక్ పరీక్షలు వాస్తవానికి ట్రీట్ మలేరియా ఉద్దేశించిన Chloroquine కోసం 500mg మోతాదు రోజుకు వద్ద కరోనా Covid -19 చికిత్సలో చాలా మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది గుర్తించాము చివరగా తరువాత 10 jours et ce qui en fait linfection respiratoire la plus facile à traiter