స్వాగత టాగ్లు బ్రోన్కైటిస్

ట్యాగ్: బ్రోన్కైటిస్

క్రానిక్ బ్రోన్కైటిస్

నేను- అవలోకనం : చాలా తరచుగా, ఇష్టపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం, తెలియని సంభావ్య పరిణామం. 20% కు IR మరియు మిగిలిన ఆయాసం పురోగతి. ప్రతి సంవత్సరం 1200 DC par...

అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్

నేను- నిర్వచనం : C'est une inflammation aigue des bronches ou des bronchioles terminales, d'origine le plus souvent virale ou viro-bactérienne, d'évolution bénigne Le stade initial associe...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్