സ്വാഗതം ടാഗുകൾ സെല്ലുകൾ

ടാഗ്: സെല്ലുകൾ

പ്രതിരോധശേഷി; ഓഫ് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് സെല്ലുകൾ

ഞാന്- അവതാരിക : La plupart des cellules de l'immunité prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. 2 പ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങളുടെ തരം: Réponse non spécifique...

രക്തവും ഹെമതൊപൊഇഎതിച് കോശങ്ങൾ

രക്തം എക്സത്രചെല്ലുലര് മാട്രിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു മെസെന്ഛ്യ്മല് ടിഷ്യു ആണ്, പ്ലാസ്മ, ദ്രാവക ആണ്. മുതിർന്നവർക്കുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തെ കുറിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 5 litres de sang contenu dans...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ