സ്വാഗതം ടാഗുകൾ എപ്പിഡമിയോളജി

ടാഗ്: എപ്പിഡമിയോളജി

പരീക്ഷണാത്മക എപ്പിഡമിയോളജി

ഞാന്- അവതാരിക : പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ വേലയിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ്. ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, la méthode expérimentale...

വിവരണാത്മക എപ്പിഡമിയോളജി

ഞാന്- ആമുഖം : L'Epidémiologie une science qui utilise des méthodes de raisonnement visant à observer des faits pour établir un portrait épidémiologique d'un évènement de...

നോൺ-രോഗങ്ങളുടെ എപ്പിഡമിയോളജി

ഞാന്- ആമുഖം : സാംക്രമിക സംക്രമണ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് (പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ). L'Algérie traverse, depuis quelques...

വിശകലന എപ്പിഡമിയോളജി

ഞാന്- ആമുഖം : L'Epidémiologie étudie la distribution temporelle et spatiale des états de santé dans des populations humaines, des facteurs qui déterminent cette distribution...

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ

വാർത്തകൾ