స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం జీవకణశాస్త్రం కోర్సు

జీవకణశాస్త్రం కోర్సు

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine de Cytologie.

కణ త్వచం

కూర్పు మరియు ఆకారము : అన్ని యుకర్యోట్స్ కణాలలో, compartmentalization కారణంగా జీవ పొర కు గమనించవచ్చు. సెల్ compartmentalization విధులు వేరు అనుమతిస్తుంది ...

పద్ధతులు అందుతున్న; సెల్ అధ్యయనం

పరిచయం : La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle fondamentales des organismes vivants et en raison de sa petite taille, కణ జీవశాస్త్రం. అన్నీ ...

రసాయన సంకేతాలు ద్వారా అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్

1- పరిచయం : అంతఃకణ కమ్యూనికేషన్ బహుకణ జీవుల లక్షణాలను ఒకటి, రసాయన అణువులు అందించిన (సమాచారం లేదా దూతలు అణువులు) émises par une...